Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler

6831 Sayılı Orman Kanununun 16.maddesine göre verilen;
Maden arama ve işletme izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
Maden altyapı ve tesis izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
Orman alanlarındaki maden sahalarının rehabilitasyon projesi yapımı,
Rehabilitasyon Projesi teknik raporlarının hazırlanması
Madencilik şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi.
6831 Sayılı Orman Kanununun 17.maddesine göre verilen;

Rüzgar,termik,HES elektrik üretim tesisleri ile baraj ve katı atık bertaraf tesislerine ait ön izin ve kesin izin dosyalarının tanzimi ve takibi ile gerekiyorsa Ağaç Röleve Planının yapılması,
Enerji Nakil Hattı, telefon hattı, su isala hattı, su dolum tesisi, atıksu, petrol ve doğalgaz hatları, yol, arkeolojik kazı,define arama, balık üretme tesisi izinlerine ait izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
Her türlü danışmanlık hizmetleri.